Obchodní podmínky

Fyzická osoba podnikající Zuzana Plesníková se sídlem
Františka Prokopa 172, 739 42 Frýdek-Místek 8
Tel.: 737 188 065
IČO:09372521
Č.ú.: 1603640028/3030
 
Zuzana Plesníková je Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona se sídlem v obci Frýdek-Místek a není plátcem DPH.
 
 
I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Fyzické osoby podnikající Zuzany Plesníkové se sídlem Františka Prokopa 172, 739 42 Frýdek-Místek 8, IČO:09372521, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném 380202 - Magistrát města Frýdku-Místku (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.mojebiozahrada.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  2. Prodávající se zabývá prodejem spotřebního zboží, a to konkrétně prodejem knih a zboží se zahradní tématikou (dále jen „zboží“).
  3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

   

  II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

   

  1.Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující též může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

  1. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  2. Zákazník získá při registraci účtu přístup k historii svých nákupů a trvalý přístup ke svým osobním údajům a možnost jejich úpravy po dobu, po kterou má správce právo na jejich zpracování v souvislosti s povinnostmi vyplývajícími z právních předpisů v oblasti prodejní dokumentace. Zákaznický účet navíc umožňuje zakoupený výrobek snadno vrátit nebo podat reklamaci.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy, a to včetně obchodních podmínek.
  6. Zákazník může kdykoliv požádat správce o zrušení zákaznického účtu zasláním e-mailové zprávy na adresu moana@mojebiozahrada.cz.
  7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
  8. V případě nákupu bez registrace Zákazník obdrží spolu s potvrzením objednávky přihlašovací jméno a heslo, které mu umožní zřídit zákaznický účet, např. ke sledování procesu vyřizování objednávky, změně doručovací adresy nebo vrácení či reklamace zakoupených výrobků. Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES, tj. pro splnění kupní smlouvy za podmínek stanovených v těchto Podmínkách, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů na dobu nezbytnou pro její splnění v souladu s Podmínkami a na dobu nezbytnou k dosažení cílů stanovených obecně závaznými právními předpisy, Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k realizaci objednávky za podmínek stanovených v Podmínkách s přihlédnutím k lhůtám vyplývajících z plnění zákonných povinností správce v oblasti internetového prodeje. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro realizaci kupní smlouvy, v opačném případě objednávka nemůže být zpracována. Osobní údaje mohou být v rozsahu nezbytném pro splnění služby pověřeny subjektům poskytujícím správci podporu v rámci poskytovaných služeb na základě pověření ke zpracování osobních údajů a subjektům, či orgánům oprávněným podle platných předpisů.

   

  III. UZAVŘENÍ SMLOUVY

   

  1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

  1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  1. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „POTVRDIT OBJEDNÁVKU ZAVAZUJÍCÍ K PLATBĚ“ Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
  2. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího.
  3. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  4. Uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na emailovou adresu kupujícího.
  5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

   

  IV. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

   

  1.Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.

  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • dobírkou v hotovosti při převzetí zboží v sídle prodávajícího,
  • dobírkou v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,
  • bezhotovostně online platební kartou pomocí platební brány Shoptet Pay,
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího:1603640028/3030, vedený u společnosti Air Bank (dále jen „účet prodávajícího“).
  1. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
  2. V případě platby bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, musí být částka připsána do 2 pracovních dnů od potvrzení objednávky zavazující k platbě na jeho účet. V opačném případě je objednávka automaticky stornována. Zákazníkovi poté přijde elektronickou poštou informační sdělení o stornování objednávky na emailovou adresu uvedenou v objednávce. Totéž platí při bezhotovostní platbě platební kartou online.
  3. V případě bezhotovostní platby převodem je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (číslo objednávky). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  4. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  6. Informace o slevě z ceny výrobku obsahuje informaci o nejnižší ceně výrobku, za kterou jej prodávající nabízel a prodával
  7. v době 30 dnů před poskytnutím slevy,
  8. od okamžiku, kdy začal výrobek nabízet a prodávat, do okamžiku poskytnutí slevy, pokud je výrobek v prodeji dobu kratší než 30 dnů, nebo
  9. v době 30 dnů před prvním poskytnutím slevy, zvyšuje-li prodávající slevu z ceny postupně.

  Předchozí věta se nepoužije pro výrobky, které podléhají rychlé zkáze, nebo pro výrobky s krátkou dobou spotřeby

  1. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle elektronický na emailovou adresu uvedenou v objednávce.
  2. Dle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

   

  V. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

   

  1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

  2. Kupující může odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží, nebo

  • poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
  • poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
  • první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu
  1. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy:
  • poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,
  • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli podnikatele,
  • dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám (například výtisk s věnováním autora knihy),
  • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby
  • dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,
  • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil,
  • dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,
  • ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,
  • uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen, nebo
  • dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3
  1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
  2. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu prodávajícího uvedenou v záhlaví obchodních podmínek nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího moana@mojebiozahrada.cz
  3. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Adresa pro vrácení zboží je:

  Zuzana Plesníková, Františka Prokopa 172, 739 42 Frýdek-Místek 8, Česká republika

  1. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  2. V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 1 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  3. Pokud prodávající umožňuje kupujícímu odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
  4. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  5. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  6. Prodávající je povinen vrátit náklady na dodání zboží kupujícímu pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
  7. Odstoupil-li kupující od smlouvy, zanikají závazky ze všech vedlejších smluv k témuž okamžiku jako závazek ze smlouvy hlavní bez nákladů pro kupujícího s výjimkou úhrad podle ustanovení § 1832 odst. 2, § 1833 a 1834 občanského zákoníku. Vedlejší smlouvou podle předchozí věty je smlouva, jejímž předmětem je plnění související s plněním poskytovaným na základě smlouvy hlavní, a toto plnění je poskytováno podnikatelem nebo třetí osobou na základě ujednání mezi nimi.
  8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

   

  VI. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ DOPRAVCEM

   

  1.V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  1. Není-li ujednán čas plnění, prodávající odevzdá věc kupujícímu bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, nejpozději však do třiceti dnů.
  2. Má-li prodávající kupujícímu věc odeslat, je kupujícímu odevzdána v okamžiku, kdy ji spotřebiteli (kupujícímu) nebo jím určené osobě předá dopravce. Určil-li však dopravce kupující, aniž mu byl prodávajícím nabídnut, je věc kupujícímu odevzdána v okamžiku, kdy ji prodávající předá tomuto dopravci; práva kupujícího vůči dopravci tím nejsou dotčena.
  3. Je-li prodávající v prodlení s odevzdáním věci, může kupující od smlouvy odstoupit, nesplní-li prodávající svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu kupující poskytl. Kupující může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření smlouvy anebo kupující sdělil prodávajícímu před uzavřením smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné; ustanovení § 1980 občanského zákoníku se nepoužije.
  4. Prodávající vrátí bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy kupujícímu všechna peněžitá plnění, která kupující podle smlouvy uhradil.
  5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

  Ceny poštovného a doba dodání zboží:

  1. Česká pošta 59 Kč – Balík do Balíkovny, zasílání po České republice, zboží je doručeno do 2-4 dnů, hrazeno bankovním převodem nebo dobírkou s příplatkem 30 Kč. 120 Kč – Balík české pošty, zasílání po České republice, zboží je doručeno do 2-4 dnů, hrazeno bankovním převodem nebo dobírkou s příplatkem 30 Kč. 80 Kč – Doporučené psaní české pošty, zasílání po České republice, zboží je doručeno do 3-5 dnů, hrazeno je bankovním převodem nebo dobírkou s příplatkem 30 Kč. 
  2. Přepravní služba Zásilkovna doručení na Z point 79 Kč, zasílání po České republice, zboží je doručeno do 2-3 dnů, hrazeno je bankovním převodem.
  3. Nepřevezme-li kupující věc, kterou si objednal, náleží prodávajícímu úplata za její uskladnění ve výši Kč 100 Kč za každý den uskladnění, pokud danou věc pro kupujícího skladuje. Pokud si kupující věc nepřevezme do 10 dnů od jejího doručení, má prodávající právo odstoupit od smlouvy.

   

  VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE)

   

  1.Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc
  • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
  • je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
  • je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
  1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností
  • je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
  • věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
  • je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.
  1. Prodávající není vázán veřejným prohlášením podle odstavce 2 písm. b), prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv. Odstavec 2 se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.
  2. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
  3. Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající.
  4. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba podle předchozí věty neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.
  5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.
  6. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat její odstranění a podle své volby buď:
  • požadovat dodání nové věci bez vady nebo
  • opravu věci,

  ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího

  1. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
  2. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil.
  3. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.
  4. Nepřevezme-li kupující věc v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, naleží prodávajícímu úplata za uskladnění nebo náklady spojené s opakovaným doručováním.
  5. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud
  • prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil podle odstavce 10 a 11.
  • se vada projeví opakovaně,
  • je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
  • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
  1. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Ustanovení § 2110 a 2111 občanského zákoníku se nepoužijí.
  2. Reklamované zboží spolu s reklamačním listem, daňovým dokladem, popřípadě dalšími věrohodnými způsoby doložení koupeného zboží ve lhůtě pro práva z vadného plnění, je kupující povinen odeslat na adresu Zuzana Plesníková, Františka Prokopa 172, 739 42 Frýdek-Místek 8, Česká republika.
  3. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
  4. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
  5. Po marném uplynutí lhůty podle odstavce 17 může kupující od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
  6. Po vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího buď prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky a poté bude zasláno na adresu kupujícího.
  7. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy
  8. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
  9. Volbu způsobu reklamace má kupující.
  10. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží do reklamace, pokud je zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti. Prodávající je oprávněn odmítnou reklamaci zboží také v případě, že zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.
  11. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
  12. Reklamaci zboží zasílejte na emailovou adresu moana@mojebiozahrada.cz
  13. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy se prodávající o reklamaci dozvěděl.
  14. V případě opakovaného nevyzvednutí reklamovaného boží ze záruční opravy na adrese kupujícího, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 100 Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím zboží 

 

VIII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

1.Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží a převzetím věci Převzetím věci také přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci.

 1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.
 2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy moana@mojebiozahrada.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

IV. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 

1.Ochranu osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, prodávající zajišťuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

2. Prodávající je v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a s jejím plněním oprávněn ke zpracování osobních údajů kupujícího v rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa pro doručování, emailová adresa a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Prodávající je oprávněn tyto osobní údaje zpracovávat i pro další účely, např. pro účely marketingového průzkumu trhu a nabízení slev, k těmto účelům je vyžadován informovaný souhlas kupujícího se zpracováním osobních údajů, který kupující může udělit zaškrtnutím příslušného políčka/políček „Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely…“.

3. Prodávající je oprávněn informovat kupujícího o zboží a zasílat obchodní sdělení na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím. Kupující může zasílání obchodních sdělení kdykoli zrušit kliknutím na řádek obsažený v elektronickém obchodním sdělení „odhlásit se z odběru“ nebo prostřednictvím kontaktních údajů prodávajícího uvedených v článku 12. těchto obchodních podmínek.

4. Prodávající při zpracování osobních údajů poskytnutých kupujícím vychází z toho, že mu kupující poskytl správné a pravdivé údaje, resp. že kupující tyto údaje aktualizuje. O případné změně ve svých osobních údajích je kupující povinen prodávajícího bez zbytečného odkladu písemně nebo elektronicky prostřednictvím svého uživatelského účtu informovat. Kupující bere na vědomí, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Je-li pro zpracování osobních údajů kupujícího vyžadován souhlas, prodávající řádně a včas informuje kupujícího o zpracování osobních údajů a zajistí potřebný souhlas kupujícího se zpracováním osobních údajů, který bude splňovat náležitosti předepsané obecně závaznými právními předpisy. Je-li kupující mladší 13 let nebo je-li tak vyžadováno právními předpisy, bude souhlas se zpracováním osobních údajů takového kupujícího udělen jeho zákonným zástupcem.

5. Prodávající je správcem a v některých případech zároveň zpracovatelem osobních údajů kupujícího. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající rovněž pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, a to zejména osoby provádějící správu webového portálu a osoby provádějící dopravu zboží (v rozsahu nezbytném pro zajištění dodání zboží). Prodávající uzavře s takovými zpracovateli smlouvu o zpracování osobních údajů. Prodávající předtím, než předá osobní údaje třetí osobě, poskytne kupujícímu informace o příjemcích osobních údajů vyžadované obecně závaznými právními předpisy.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu potřebnou k plnění kupní smlouvy nebo po dobu existence uživatelského účtu, podle toho, která je delší. Nad rámec takto stanovené doby je prodávající oprávněn zpracovávat osobní údaje kupujícího, jsou-li osobní údaje pseudonymizovány nebo anonymizovány, a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy nebo po dobu potřebnou k vymáhání práv prodávajícího vůči kupujícímu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem a budou vždy dostatečně zabezpečeny a chráněny před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám.

7. Kupující má veškerá práva vyplývající z obecně závazných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů, tzn. že kupující je oprávněn požadovat přístup k osobním údajům, opravu nebo výmaz osobních údajů, jakož i omezení zpracování osobních údajů. Kupující má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a právo na přenositelnost osobních údajů. Kupující je oprávněn uplatnit veškerá tato práva v písemné formě prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v článku 12. těchto obchodních podmínek. Kupující je rovněž oprávněn podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

8. Kupující výslovně souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webovém portálu možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

DORUČOVÁNÍ

1. Prodávající a kupující doručují veškerá oznámení týkající se kupní smlouvy (vč. případného odstoupení od smlouvy) druhé smluvní straně písemně prostřednictvím elektronické pošty, přičemž prodávající doručuje korespondenci kupujícímu na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, a kupující doručuje korespondenci prodávajícímu na emailovou adresu: moana@mojebiozahrada.cz. Vzájemnou korespondenci jsou smluvní strany oprávněny rovněž doručovat poštou formou doporučeného dopisu na kontaktní adresu druhé smluvní strany. Forma emailu je považována za písemnou formu komunikace.

2. V případě doručování elektronickou poštou se zpráva považuje za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva odesílaná doporučenou poštou se považuje za doručenou převzetím zásilky adresátem; za doručenou se považuje i písemnost, jejíž převzetí bylo adresátem

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.

2. V případě, že vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, řídí se kupní smlouva českým právem.

3. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. V případě dotazů ohledně ochrany osobních údajů se kupující mohou obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontakt je dostupný na webovém portálu. Kontrolu dle živnostenského zákona provádí příslušný živnostenský úřad. Dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce.

4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování - Zuzana Plesníková, Františka Prokopa 172, 739 42 Frýdek-Místek 8, adresa elektronické pošty - moana@mojebiozahrada.cz, telefon +420 737 188 065.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 6.1. 2023

Aktualizováno dne 6.1. 2023

 

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

 

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát

Štěpánská 44, 110 00 Praha 1

E-mail: podatelna@coi.cz

Web: coi.cz

 

 

 

 

Zpět do obchodu